.
.
.

marți, 31 august 2010

Pictura americana cu fotolii din nuiele

.

Pictura americana cu fotolii din nuiele . Numai americanii puteau gasi o astfel de repertoriere a reprezentivitatii nuielelor in pictura.

.
.
.